Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2013

obligacje
07:41

Banki, a papiery wartościowe

Papiery wartościowe - akcje

Operacje zakupu i sprzedaży papierów wartościowych (akcje, obligacje) na otwartym rynku są stosowane w praktyce przez większość banków centralnych. Banki komercyjne tworzą własny portfel, który obejmuje również papiery wartościowe. Wymogi portfela papierów wartościowych, papiery inwestycyjne - aktywa banku – to między innymi fakt, że portfel ten powinien osiągnąć zrównoważony dochód przy minimalnym ryzyku. Operacje te mogą być jednym z głównych instrumentów regulacji płynności na co dzień lub wykorzystane jako narzędzie dodatkowego zastrzyku funduszy w sektorze bankowym, który w dużej mierze wpływa na rentowność długoterminową w segmencie publicznym korporacyjnym. W praktyce, operacje kupna i sprzedaży papierów wartościowych na otwartym rynku są stosowane, jako dodatkowe narzędzie do regulowania płynności sektora bankowego. Chociaż kredyty pozostają podstawową funkcją banków, coraz częściej widzimy zarządzanie przez nie strukturą aktywów. Banki postawiły sobie za cel zwiększenie udziału portfela papierów wartościowych w aktywach ogółem. W bankowości międzynarodowej na papiery wartościowe banki przeznaczają znaczną część środków pieniężnych. W transakcjach tych celem jest  nabycie papierów wartościowych lub ich sprzedaży takich z zyskiem. Głównym celem tych operacji jest też wzrost dochodów pochodzących z różnicy między oprocentowaniem tych samych papierów wartościowych na giełdach.

June 26 2013

obligacje
12:38

Banki i giełda

Giełda pieniężna

W gospodarce rynkowej ważne funkcje pełnią: bank i giełda. Bank jest powołany do prowadzenia operacji pieniężnych: gromadzi środki pieniężne i udziela kredytów (pożyczek oprocentowanych). Oznacza to, że świadczy usługi dla różnych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych). Od zgromadzonych w banku oszczędności bank wypłaca odsetki. Właściciele kont bankowych mogą w ten sposób powiększać swoje oszczędności lub chronić je przed skutkami inflacji. Bank udzielając kredytu (pożyczki), pobiera odpowiednią opłatę również w formie odsetek. Jest to dochód banku, czyli jego zysk. Zdobyte w ten sposób fundusze bank może przeznaczyć na różne cele, np. zwiększenie  zakresu swojej działalności. Pożyczka bankowa ułatwia przedsiębiorstwom prowadzenie działalności gospodarczej, np. finansowanie produkcji do czasu sprzedaży wyprodukowanych towarów. Konsument natomiast dzięki kredytom może kupić potrzebne produkty na poczet przyszłych dochodów. Kredyt z banku może uzyskać każdy, kto ma możliwość spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie. 

Giełda jest formą rynku, na którym kupcy i pośrednicy (maklerzy) dokonują kupna i sprzedaży papierów wartościowych (giełda pieniężna) oraz niektórych towarów (np. zboże, wełna, kawa, ropa naftowa) - giełda towarowa. Na giełdzie pieniężne kupowane są lub sprzedawane akcje i obligacje, a ich ceny podawane są natychmiast do publicznej wiadomości. Akcje i obligacje są to papiery wartościowe. Posiadacz obligacji jest pożyczkodawcą (wierzycielem) , ma zapewniony stały dochód (odsetki) i nie ponosi odpowiedzialności za straty emitenta (Skarbu Państwa). Akcjonariusz (właściciel akcji) jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa, ma prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa (dywidendy), ponosi też ryzyko uczestnictwa w ewentualnych stratach firmy do wysokości udziału w kapitale spółki.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl