Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2013

obligacje
12:38

Banki i giełda

Giełda pieniężna

W gospodarce rynkowej ważne funkcje pełnią: bank i giełda. Bank jest powołany do prowadzenia operacji pieniężnych: gromadzi środki pieniężne i udziela kredytów (pożyczek oprocentowanych). Oznacza to, że świadczy usługi dla różnych podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw, gospodarstw domowych). Od zgromadzonych w banku oszczędności bank wypłaca odsetki. Właściciele kont bankowych mogą w ten sposób powiększać swoje oszczędności lub chronić je przed skutkami inflacji. Bank udzielając kredytu (pożyczki), pobiera odpowiednią opłatę również w formie odsetek. Jest to dochód banku, czyli jego zysk. Zdobyte w ten sposób fundusze bank może przeznaczyć na różne cele, np. zwiększenie  zakresu swojej działalności. Pożyczka bankowa ułatwia przedsiębiorstwom prowadzenie działalności gospodarczej, np. finansowanie produkcji do czasu sprzedaży wyprodukowanych towarów. Konsument natomiast dzięki kredytom może kupić potrzebne produkty na poczet przyszłych dochodów. Kredyt z banku może uzyskać każdy, kto ma możliwość spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami w wyznaczonym terminie. 

Giełda jest formą rynku, na którym kupcy i pośrednicy (maklerzy) dokonują kupna i sprzedaży papierów wartościowych (giełda pieniężna) oraz niektórych towarów (np. zboże, wełna, kawa, ropa naftowa) - giełda towarowa. Na giełdzie pieniężne kupowane są lub sprzedawane akcje i obligacje, a ich ceny podawane są natychmiast do publicznej wiadomości. Akcje i obligacje są to papiery wartościowe. Posiadacz obligacji jest pożyczkodawcą (wierzycielem) , ma zapewniony stały dochód (odsetki) i nie ponosi odpowiedzialności za straty emitenta (Skarbu Państwa). Akcjonariusz (właściciel akcji) jest współwłaścicielem przedsiębiorstwa, ma prawo do udziału w zyskach przedsiębiorstwa (dywidendy), ponosi też ryzyko uczestnictwa w ewentualnych stratach firmy do wysokości udziału w kapitale spółki.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl