Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2013

obligacje
06:25

Czym jest fundusz inwestycyjny?

Osoby poszukujące różnych form zainwestowania swoich nadwyżek finansowych, powinny rozważyć możliwość ulokowania pieniędzy w fundusze inwestycyjne.

Czym są fundusze inwestycyjne?

Fundusz inwestycyjny to osoba prawna, która ma prawo inwestować pozyskane środki finansowe od wielu inwestorów w papiery wartościowe różnego rodzaju, takie jak na przykład akcje czy obligacje.

W praktyce fundusz inwestycyjny jest zarządzany przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych, w którym specjaliści (analitycy, doradcy) dokonują obrotu środkami, czyli transakcji na rynku finansowym, na przykład na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Działania towarzystw funduszy inwestycyjnych mają doprowadzić do maksymalnego pomnożenia kapitału inwestora, który otrzymuje w jego zamian tak zwane jednostki uczestnictwa. Staje się wtedy współwłaścicielem funduszu. Na bieżąco można sprawdzić aktualną cenę jednostek uczestnictwa, więc inwestor ma cały czas nadzór nad tym, co dzieje się z jego pieniędzmi.

Fundusz inwestycyjny pobiera opłatę za zarządzanie, którą jest określony procent (liczony w ciągu roku) od wartości zgromadzonych środków. W zamian inwestor otrzymuje usługę profesjonalnego inwestowania jego pieniędzy, więc nie wymaga to posiadania skomplikowanej wiedzy z zakresu finansów ani czasu na samodzielne zakupy i sprzedaż papierów wartościowych.

June 27 2013

obligacje
07:41

Banki, a papiery wartościowe

Papiery wartościowe - akcje

Operacje zakupu i sprzedaży papierów wartościowych (akcje, obligacje) na otwartym rynku są stosowane w praktyce przez większość banków centralnych. Banki komercyjne tworzą własny portfel, który obejmuje również papiery wartościowe. Wymogi portfela papierów wartościowych, papiery inwestycyjne - aktywa banku – to między innymi fakt, że portfel ten powinien osiągnąć zrównoważony dochód przy minimalnym ryzyku. Operacje te mogą być jednym z głównych instrumentów regulacji płynności na co dzień lub wykorzystane jako narzędzie dodatkowego zastrzyku funduszy w sektorze bankowym, który w dużej mierze wpływa na rentowność długoterminową w segmencie publicznym korporacyjnym. W praktyce, operacje kupna i sprzedaży papierów wartościowych na otwartym rynku są stosowane, jako dodatkowe narzędzie do regulowania płynności sektora bankowego. Chociaż kredyty pozostają podstawową funkcją banków, coraz częściej widzimy zarządzanie przez nie strukturą aktywów. Banki postawiły sobie za cel zwiększenie udziału portfela papierów wartościowych w aktywach ogółem. W bankowości międzynarodowej na papiery wartościowe banki przeznaczają znaczną część środków pieniężnych. W transakcjach tych celem jest  nabycie papierów wartościowych lub ich sprzedaży takich z zyskiem. Głównym celem tych operacji jest też wzrost dochodów pochodzących z różnicy między oprocentowaniem tych samych papierów wartościowych na giełdach.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl